กรณีศึกษาการใช้ Linux (Ubuntu) กับงานจุดขาย (Point-of-Sale)

งานจุดขาย (Point-of-Sale)

บริษัทฯ มีลูกค้าอยู่จำนวนมากตั้งแต่ปี 2002 (พ.ศ.2545) ซึ่งอาจจะเป็นร้านเล็ก ๆ ร้านในลักษณะร้านสวัสดิการหรือร้านสะดวกซื้อ รวมถึงร้านขนาดกลางซึ่งมีเครือข่าย (chain) อยู่หลายสาขาต่างสถานที่กัน ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นการบริหารการขาย และการใช้งานจุดขาย (Point-of-Sale) เพื่อบันทึกรายการขาย และการบริหารร้านค้าและสินค้า

ลักษณะการใช้งาน

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์สำหรับงานบริหารการขายและจุดขายโดยเฉพาะ คือ Sureshot และ Sureshot POS โดย Sureshot เป็นซอฟแวร์แบบเว็บ (web-based) สำหรับการบริหารการขาย ซึ่งได้รับข้อมูลการขายจากจุดขายมาประมวลผลเพื่อการบริหารต่อไป รวมถึงการจัดการร้านค้า การจัดการสินค้าต่าง ๆ และ Sureshot POS เป็นซอฟแวร์จุดขาย (Point-of-Sale) สำหรับพนักงานขายหรือพนักงานเก็บเงินทำการขายหน้าร้าน และมีการติดต่อกับ Sureshot เพื่อส่งข้อมูลไปจัดเก็บและประมวลผลต่อไป

ซอฟแวร์ทั้งสองสามารถทำงานได้ดีบน Linux (ไม่จำกัด Distribution แต่บริษัทฯ ชอบ Ubuntu เป็นพิเศษ) เนื่องจากซอฟแวร์ Sureshot เป็นแบบเว็บ (web-based) บน PHP ซึ่งทำงานได้ดีบน Apache Web Server รวมถึงระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (RDBMS) ที่ใช้จัดเก็บเป็น PostgreSQL และ Sureshot POS เป็น Application ซึ่งทำงานบนพื้นฐานของ Gtk สำหรับอุปกรณ์จุดขายต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์จุดขาย (POS Printer), ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer), เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner), จอแสดงผลสำหรับลูกค้า (Customer Display) ซอฟแวร์ Sureshot POS จะเป็นตัวควบคุม ไม่ต้องการการจัดการพิเศษใด ๆ บน Linux

Sureshot POS on Linux

สำหรับการใช้งานทั่ว ๆ ไป ปกติแล้วเครื่องที่จุดขายมักจะไม่ได้ใช้งานด้านอื่น ๆ แต่บางรายอาจจะมีการใช้งานด้าน Office Application เล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่ง OpenOffice.org สามารถตอบสนองได้อย่างดี

เนื่องจากซอฟแวร์บริหารการขาย Sureshot เป็นแบบเว็บ (web-based) ทำให้การบริหารงานร้านในลักษณะหลายสาขา (chain) หรือการบริหารงานร้านทางไกล สามารถทำได้อย่างสะดวก

Drill down feature of Sureshot

ข้อดี

  1. ประหยัด สามารถลดค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการ ซอฟแวร์พืิ้นฐาน (Office Application) รวมถึงซอฟแวร์สำหรับแม่ข่าย (Server) อื่น ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (RDBMS) ลงได้มาก รวมถึงสามารถทำการป้องกันความเสี่ียงจากการเสียของอุปกรณ์ได้ เช่น การทำระบบ RAID โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านลิขสิทธิ์เลย
  2. ระบบมีความเสถียรมากซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในงานจุดขาย (Point-of-Sale) เนื่องจากต้องทำการขายให้ได้ทันทีตลอดเวลาที่ร้านเปิดทำการ  รวมถึงการป้องกันความเสีี่ยงจากการเสียของอุปกรณ์ (มีลูกค้าหลายเจ้าที่เคยมีปัญหากับฮาร์ดดิสก์หลายครั้ง โดยไม่ทำให้ระบบหยุด หรือเกิดการสูญเสียของข้อมูลเลย)
  3. สามารถจำกัดฟังก์ชันการใช้งานในจุดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสีย

  1. การยอมรับของลูกค้า เนื่องจากความไม่คุ้นเคยทำให้การยอมรับทำได้ยาก
  2. การพิมพ์และเครื่องพิมพ์ (สำหรับการใช้งานบริหารการขาย ไม่ใช่ที่จุดขาย) ยังคงมีการสนับสนุนที่จำกัดอยู่
Advertisements

About siamscandotnet

SiamScan.NET Co., Ltd. a Bangkok based software house providing support and services on Linux especially Ubuntu. You can contact me at s a l e @ s i a m s c a n . n e t
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.