กรณีศึกษาการใช้ Linux (Ubuntu): สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ iFAST

เกี่ยวกับสถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ iFAST

สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ iFAST เปิดทำการที่ ชั้น 7 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ สอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยี multimedia เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามเวลาที่สะดวก และสามารถเลือกบทเรียนในหลักสูตรเพื่อเรียนได้ตามความเหมาะสม พร้อมด้วยการประเมินความก้าวหน้า โดยอาจารย์ระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา

iFAST

ความเป็นมา

บริษัท สยามสแกน ดอทเน็ต จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้พัฒนาและวางระบบ Video On Demand ระบบติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน รวมถึงระบบบริหารการลงทะเบียน (แบบ Web-based) ให้กับสถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ iFAST โดยระบบจะต้องใช้ Platform ของ Linux (Ubuntu) เป็นหลัก

ลักษณะการใช้งาน

ผู้เรียนที่เรียนผ่านเทคโนโลยี multimedia จะเรียนผ่านระบบ Video On Demand ซึ่งสัมพันธ์กับระบบบริหารลงทะเบียนผ่านเครื่องลูกข่าย ซึ่งทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux (Ubuntu) โดยใช้งานผ่าน Web Browser ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ระหว่าง Mozilla Firefox หรือ Google Chrome สำหรับบทเรียนซึ่งเป็นวิดีโอจะจัดเก็บบนระบบบริหารซึ่งเป็น Web-based บนเครื่องแม่ข่าย ทำงานบน Apache และ PHP และเก็บข้อมูลโดยระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ PostgreSQL ทั้งนี้วิดีโอจะจัดเก็บในรูปของ Ogg Theora

Linux Terminals

ข้อดี

  1. ระบบมีความเสถียรมาก สามารถบังคับเรื่องความปลอดภัย เรื่องสิทธิการใช้งานต่าง ๆ ได้ดี สามารถทำงานในลักษณะ Fault Tolerance ได้
  2. ระบบตอบสนองได้อย่างรวดเร็วดี
  3. ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการทั้งด้านลูกข่ายและแม่ข่าย รวมถึงซอฟแวร์ระบบอื่น ๆ (เช่น ระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ ระบบแม่ข่ายเว็บ ฯลฯ) รวมถึงซอฟแวร์สำหรับจัดการระบบให้เป็นลักษณะ Fault Tolerance

ปัญหาและอุปสรรค

  1. ผู้ดูแลระบบขาดความชำนาญในระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์ระบบอื่น ๆ บน Linux (Ubuntu)
  2. การสนับสนุนวิดีโอแบบ Ogg Theora ยังจำกัดและมีข้อผิดพลาดบางประการอยู่ (ทั้งบน Mozilla Firefox และ Google Chrome)
Advertisements

About siamscandotnet

SiamScan.NET Co., Ltd. a Bangkok based software house providing support and services on Linux especially Ubuntu. You can contact me at s a l e @ s i a m s c a n . n e t
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.