กรณีศึกษาการใช้ Linux (Ubuntu): บริษัท เลิศอรุณเทรดดิ้ง จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท เลิศอรุณเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เลิศอรุณเทรดดิ้ง จำกัด จำหน่ายก๊าซ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อ้อมน้อย โดยให้จำหน่ายและบริการลูกค้าในเขตนครปฐม กรุงเทพฯ สาขามหาชัยตั้งอยู่ที่มหาชัย สมุทรสาคร ให้บริการลูกค้าในเขต สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

ความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2545 บริษัท สยามสแกน ดอทเน็ต จำกัด ได้มีโอกาศวางระบบ Web based Accounting ของบริษัท CPA ทดแทนระบบบัญชีเดิมของบริษัท เลิศอรุณเทรดดิ้ง จำกัดเพื่อการใช้งานข้อมูลด้านการบริหารมากขึ้น รวมถึงการให้บริการสนับสนุนในด้านระบบ ทางผู้บริหารของบริษัท เลิศอรุณเทรดดิ้ง จำกัด มีความเห็นว่าการใช้งานซอฟแวร์ระบบและซอฟแวร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) โปรแกรมตารางคำนวณ  (Spreadsheet) น่าจะเปลี่ยนมาใช้ระบบซึ่งอยู่ในค่าย Open Source โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านลิขสิทธิ์
 2. เพื่อการใช้งานเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อความมีเสถียรภาพของระบบ และความปลอดภัยของระบบ
 4. เป็นการช่วยประเทศชาติในด้าน เอกราชทางเทคโนโลยี และการลดภาระการเสียเงินตราต่างประเทศ

ลักษณะการใช้งาน

บริษัท เลิศอรุณเทรดดิ้ง จำกัด มีการใช้งานในสองลักษณะคือ ลักษณะของเครื่องแม่ข่าย และลักษณะของเครื่องลูกข่าย ทั้งหมดทำงานด้วยระบบ Linux (Ubuntu) โดยใช้งานซอฟแวร์หลัก ๆ ดังนี้

 1. ERP – ใช้ผ่านเครื่องลูกข่าย เนื่องจากระบบ ERP (หรืออีกนัยคือระบบบัญชี) เป็นแบบ Web-based ดังนั้นจึงใช้ผ่านลูกข่ายผ่าน Web browser ซึ่งได้แก่ Mozilla Firefox ร่วมกับ Adobe Acrobat Reader
 2. POS – เนื่องจาก Point-of-Sale ของบริษัทฯ สามารถทำงานบน Linux ได้อยู่แล้ว
 3. Office – ใช้โปรแกรม OpenOffice ซึ่งหลัก ๆ แล้วจะใช้เพียงแค่ Writer (Word Processing) กับ Calc (Spreadsheet) เท่านั้น

ทั้งนี้มีการใช้งานเครื่องพิมพ์โดยการ Share ผ่าน Print Server และทั้ง Share ผ่านเครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายด้วย

การบรรลุวัตถุประสงค์

 1. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านลิขสิทธิ์ – ภาระค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์ Office ลดลงมาก เนื่องจากบริษัท เลิศอรุณเทรดดิ้ง จำกัด มีเครื่องลูกข่ายอยู่พอสมควร (7 – 10 เครื่อง)
 2. เพื่อการใช้งานเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ – เครื่องรุ่นเก่าที่มีอยู่สามารถใช้งาน Linux (Ubuntu) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ช้าเกินไป รวมถึงเมื่อเวลาผ่านไป การอัพเกรดเครื่อง สามารถทำในลักษณะเพิ่มเครื่องใหม่ (ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากอยู่แล้ว) เข้าไปแล้วใช้เครื่องเก่าเป็น X Terminal (ผ่าน XDMCP) ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องเก่าที่มีอยู่ใน และไม่ต้องอัพเกรดเป็นเครื่องใหม่ทั้งหมด
 3. เพื่อความมีเสถียรภาพของระบบ และความปลอดภัยของระบบ – ระบบมีเสถียรภาพและปลอดภัยขึ้นมาก เนื่องจากปกติการใช้งาน Linux (Ubuntu) จะบังคับให้ใช้ผู้ใช้งานปกติ (Non priviledge) เท่านั้น การติดไวรัส การปรับแต่งเครื่องอย่างไม่ถูกต้อง การนำซอฟแวร์อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้งาน ลดลงเป็นศูนย์ (คือไม่มี)
 4. เป็นการช่วยประเทศชาติในด้าน เอกราชทางเทคโนโลยี และการลดภาระการเสียเงินตราต่างประเทศ – จุดประสงค์นี้เป็นนามธรรม ไม่ต้องอธิบาย

ปัญหาและอุปสรรค

 1. ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือเครื่องพิมพ์ ในช่วงปีแรก ๆ ที่เริ่มระบบประสบปัญหามากถ้านำเครื่องพิมพ์ประเภท Ink-jet มาใช้งาน เนื่องจากมีการสนับสนุนค่อนข้างน้อย สำหรับปัจจุบันปัญหานี้น้อยลงมาก แต่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญอยู่ บางครั้งต้องอาศัยการปรับด้วยตนเอง (Manual) บ้าง แต่สำหรับเครื่องพิมพ์ประเภท Dot Matrix ที่แพร่หลายของ Epson หรือเครื่องพิมพ์ประเภท Laser ส่วนมากมักจะไม่เป็นปัญหา
 2. ปัญหาเรื่องเครื่อง Scanner เป็นปัญหาเดียวกันกับเรื่องเครื่องพิมพ์ ปัญหานี้น้อยลงมากในปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้หมดไปเสียทีเดียว
 3. ปัญหาด้านความคุ้นเคยและปัญหาเรื่อง Feature ของ OpenOffice ซึ่งต้องยอมรับว่าน้อยกว่า Office อยู่บ้าง รวมถึงความไม่คุ้นเคยเนื่องจากเมนูจะอยู่คนละที่กัน อย่างไรก็ตามความคุ้นเคยไม่ใช่เรื่องใหญ่ เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปปัญหานี้จะหมดไปเอง (ถ้ามีผู้ชี้แนะหรืออ่าน Help แล้วพบ Feature ที่ต้องการ)
 4. ปัญหาของบุคคลภายนอก ที่เป็นปัญหา เช่น ระบบ Internet Banking ของธนาคารหลาย ๆ ธนาคารยังกำหนดว่าต้องใช้ Internet Explorer แต่เนื่องจากระบบพวกนี้มีผู้ใช้งานคือตัวผู้บริหารเองเท่านั้น ทางผู้บริหารจะใช้ Notebook ซึ่งมีระบบปฏิบัติการสองระบบ
Advertisements

About siamscandotnet

SiamScan.NET Co., Ltd. a Bangkok based software house providing support and services on Linux especially Ubuntu. You can contact me at s a l e @ s i a m s c a n . n e t
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.